طراحی و بازسازی ویلا

گروه طراحی هلدینگ کنگره

طراحی ویلای ۸۰متری (بازسازی)
به سبک مدرن
ایجاد فضایی روشن و پرنور در عین حال گرم و دلچسب با بکارگیری متریال بومی در داخل
مجموعه باغ های زردنجان

مشتریآقای رضایی
طراحهلدینگ ساختمانی کنگره
گروه طراحی

نهال صداقت
الهه فرهمند
سمیرا ملکی
صادق زمانی

پروژهطراحی و بازسازی