طراحی دکوراسیون داخلی

گروه طراحی هلدینگ کنگره

طراحی دکوراسیون داخلی مجتمع مسکونی۱۹واحدی
متراژ زیربنا ۳۴۰۰مترمربع
خیابان رباط- کوچه صادقی

مشتریآقای مهندس شهبازی
طراحهلدینگ ساختمانی کنگره
گروه طراحی

نهال صداقت
الهه فرهمند
سمیرا ملکی
صادق زمانی

پروژهطراحی دکوراسیون داخلی

نمونه کارهای مشابه