طراحی نما (بازسازی)

گروه طراحی هلدینگ کنگره

طراحی نما (بازسازی) با مساحت حدودا ۱۶۰مترمربع
استفاده از متریال فلز با رنگ الکترو استاتیک بصورت پتینه

مشتریاقای بدیعی
طراحهلدینگ ساختمانی کنگره
گروه طراحی

نهال صداقت
الهه فرهمند
سمیرا ملکی
صادق زمانی

پروژهبازسازی نما 

نمونه کارهای مشابه